Doctors

Ivan Prots

The founder of The Denta VI Clinic

Iliana Harkevych

Dentist, Periodontist

Taras Zhukov

Dentist, orthopedist

Nataliya Vavryk

Orthodontist of the highest qualification category

Yura Say

Dentist

Yuliia Melnyk

Dentist (Periodontist)

Vasyl Tverdohlib

Dentist, Endodontist

Tatiana Honcharuk

Dentist, Orthodontist

view